Logo - Moto Tom - ośrodek szkolenia kierowców
TEL: 604 086 732
95-080 Tuszyn, ul. R.Kocha 7b

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Pełna nazwa i opis usługi

Profil kandydata na kierowcę.

Organ właściwy do realizacji usługi

Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę.

Kogo dotyczy

Usługa dotyczy osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami oraz osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016r., poz. 231)
Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem, (składany osobiście)
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wydane przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ( dotyczy kat. C, C+E, D, D+E, D1, C1, C1+E, D1+E),
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (AM, A1, B1, B, T),
 • poświadczenie o zameldowaniu w przypadku braku dowodu osobistego,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami), (oryginał do wglądu),
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu; (dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
Czas realizacji

2 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.

Opłaty

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w WORD- zie, należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy/ pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz z opłatą ewidencyjną. Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3:
PEKAO S. A. – III ODDZIAŁ W ŁODZI  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

 • opłata za wydanie prawa jazdy 100,50 zł ( w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem 30,50 zł ( w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego – Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi

Wydanie profilu kandydata na kierowcę.

Etapy realizacji usługi
 1. Przyjęcie wniosku
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów w zakresie poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności, spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo przystąpienia do egzaminu państwowego, zgodności danych z ujętymi w ewidencji kierowców oraz aktach ewidencyjnych kierowców, z danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane, stwierdzenia czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy,
 3. Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę.
Ośrodek szkolenia kierowców „MOTO-TOM”
inż. Tomasz Królikiewicz
95-080 Tuszyn ul. Roberta Kocha 7B

tel: 604-086-732 email: mototomtuszyn@poczta.onet.pl

Copyright © 2018
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Moto-Tom”

Realizacja strony: TOP76.pl